fbpx
Menu Zamknij

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH

PRZEZ FIRMĘ GREEN CAB TAXI SP. Z O.O.

PREAMBUŁA

Czyniąc zadość regulacji przepisu art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r poz 1529 ) Operator Pocztowy – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GREEN CAB TAXI SP. Z O.O.” z siedzibą w Łodzi, zarejestrowany w Rejestrze Operatorów Pocztowych pod numerem __________________, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niniejszym formułuje następujący Regulamin świadczenia usług pocztowych (zwanych również „usługami kurierskimi”), który stanowi nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej (zwanej również „usługą kurierską”).

§ 1. WSTĘP

1.1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wykonywania i korzystania z Usług kurierskich świadczonych przez firmę GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczenia, jak również zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej usługi. Usługi świadczone są z gwarancją czasu doręczenia w zakresie zgodnym z Umową o świadczenie usług pocztowych, niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi cennikami. Gwarantowane terminy realizacji usług są określone w aktualnie obowiązującym cenniku usług firmy GREEN CAB TAXI SP. Z O.O., opublikowanym na stronie internetowej www.green-cab.pl

1.2

Zleceniobiorcą jest firma GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. Łódź 90-205, ul. Kilińskiego 25, KRS 0000426565;

Zleceniodawcą jest być firma, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej odpowiedzialna wobec Zleceniobiorcy za uiszczenie opłaty za usługę.

Nadawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę do przewozu.

Odbiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej występująca we własnym imieniu lub będąca przedstawicielem Nadawcy, której ma zostać doręczona przesyłka.

1.3

Termin „PACZKA” oznacza paczkę pocztową lub przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przyjmowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:

a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,

b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,

c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych,

d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej;

1.4

Zleceniodawca zlecając doręczenie przesyłki potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i Cennika usług oraz że je akceptuje. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio Nadawcy.

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1

Nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę Zleceniobiorcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia, w szczególności odpowiada za prawidłowe jej zapakowanie i zabezpieczenie przedmiotu wewnątrz.

2.2

Przesyłka nie może zawierać rzeczy, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa, w tym zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiałów łatwopalnych, broni, narkotyków, przedmiotów opakowanych w sposób mogący spowodować uszkodzenie pozostałych przesyłek, produktów i artykułów wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn) lub środków transportu, rzeczy uniemożliwiających, ze względu na swoje właściwości, wykonanie usługi przy użyciu będących w dyspozycji GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. urządzeń i środków transportowych.

2.3

Nadawca odpowiada za zawartość przesyłki, a w szczególności za rozbieżność między treścią deklaracji w dowodzie nadania a stanem faktycznym. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może żądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w dowodzie nadania – wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora pocztowego oraz czy zawartość nadawanej przesyłki nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu. W przypadku gdy Nadawca odmawia otwarcia przesyłki w celu kontroli jej zawartości, Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu.

2.4

Nadawca zobowiązany jest przekazać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu, które umożliwi jej prawidłowy przewóz i doręczenie bez ubytku i uszkodzenia. Opakowanie wlicza się do masy paczki. Opakowanie w szczególności powinno:

1) być zamknięte i odpowiednio zabezpieczone;

2) być wytrzymałe;

3) uniemożliwić dostęp do zawartości paczki;

4) posiadać oznaczenia typu: „Ostrożnie! Szkło”, „ Nie przewracać”, itp., jeśli wymaga tego rodzaj i charakter zawartości przesyłki;

5) cena gwarantowana paczki na terenie miasta Łodzi, zamówionej przez aplikację mobilną  dotyczy przewozu jednej paczki o wadze do 10 kg.

2.5

W przypadku, gdy paczka nie spełnia jakiegokolwiek z powyżej określonych ograniczeń lub wymogów, GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. może odmówić świadczenia Usług w odniesieniu do takiej paczki (lub przesyłki, której stanowi ona część), a jeżeli Usługi są już wykonywane, GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. może zawiesić wykonywanie Usług i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy, chyba że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

2.6

Nadawca gwarantuje, że zawartość każdej przesyłki została prawidłowo zadeklarowana oraz nadaje się do transportu.

2.7

W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe Zleceniodawca zobowiązany jest zadeklarować na liście przewozowym rzeczywistą wartość. Za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości przekraczającej wartość 100. zł. W takim wypadku Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania dodatkowej opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych zgodnie z obowiązującym cennikiem, przy czym Zapis nie stosuje się do konsumentów.

2.8

Wartość żadnej przesyłki nie może przekraczać 5.000 złotych polskich. Zatajenie wartości przesyłki powoduje wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy za ewentualne jej zniszczenie lub zagubienie, ponad wartość maksymalną, powyżej wskazaną.

2.9

1. Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi zwracana jest Nadawcy, w miejsce odbioru przesyłki. Koszty czynności opisanej w zdaniu pierwszym obciążają Nadawcę według cen obowiązujących u Operatora przy doręczaniu przesyłek danego rodzaju.

2. Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy, zwana dalej „przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez Operatora w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

3. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także przesyłkę nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, jeżeli Nadawca lub Adresat odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie albo dopłaty.

4. W celu uzyskania danych umożliwiających doręczenie lub zwrócenie przesyłki Nadawcy, Operator dokonuje niezwłocznie komisyjnego otwarcia przesyłki niedoręczalnej w obecności co najmniej dwóch pracowników Operatora, wyznaczonych i umocowanych do dokonania czynności otwarcia przesyłki lub paczki, mając na względzie, aby otwarcie przesyłki związane było z najmniejszym uszkodzeniem opakowania oraz jego zawartości.

5. Po otwarciu przesyłki Komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres Nadawcy lub Adresata, a w przypadku ich braku, Komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.

6. Ustalenie danych potrzebnych dla skutecznego doręczenia przesyłki Nadawcy lub Adresatowi powoduje, że Operator:

a. dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki,

b. czyni na jej opakowaniu odpowiednią adnotację o przeprowadzeniu czynności, o których mowa w pkt 4 i 5,

c. zwraca lub doręcza przesyłkę odpowiednio Nadawcy lub Adresatowi, na ustalony adres.

7. Koszty zabezpieczenia przesyłki lub paczki, o których mowa w pkt 6 lit. b) obciążają Nadawcę.

8. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia albo Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki lub paczki, korespondencja stanowiąca przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe zostaje zniszczona przez Operatora w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki w sposób opisany w pkt 4 niniejszego postanowienia.

9. Do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, 5 i 6,  art. 5 ust. 3,  art. 7 i art. 10 ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz art. 181 i 182 Kodeksu cywilnego.

10. Jeżeli niemożność doręczenia przesyłki jest konsekwencją zachowania Nadawcy (brak wskazania adresu Adresata, podanie nieprawidłowego adresu odbioru przesyłki lub adres jest nieczytelny, bądź nietrwale naniesiony), Nadawcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia.

11. W przypadku Paczki przekraczającej dopuszczalny limit cena usługi zostanie naliczona według wskazania taksometru. Kierowca będzie odpowiedzialny za dokładnie poinformowanie klienta o kosztach przed rozpoczęciem transportu

2.10

Usługi w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę będą świadczone pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko i za zgodą obu stron umowy. GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. nie ma obowiązku zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami, w razie wyrażenia zgody przez Nadawcę na ich przewiezienie mimo zastrzeżenia, w szczególności nie zapewnia pojazdu przystosowanego do przewozu produktów w stałej temperaturze.

2.11

Realizacja usługi powinna się odbyć niezwłocznie i trybie ciągłym, od chwili przyjęcia przesyłki do jej doręczenia i nie powinna przekroczyć 3 godzin, w warunkach intensywnych korków miejskich. W razie potrzeby Zleceniobiorcy, przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. uzna za odpowiednie. GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. może powierzać świadczenie Usług podwykonawcom, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie warunki określone w przedmiotowym regulaminie oraz cenniku usług. Z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. jest odpowiedzialny za szkody, straty lub opóźnienia paczek spowodowane przez swoje działania oraz działania podwykonawców GREEN CAB TAXI SP. Z O.O.

2.12

GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. gwarantuje nienaruszalność przesyłki od chwili jej przyjęcia do chwili doręczenia. GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. zapewnia także zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonaniem Usług. GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. zapewnia ochronę danych osobowych na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z informacją gromadzeniu, przetwarzaniu i  ochronie danych osobowych dostępną na stronie internetowej www.green-cab.pl.

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA

3.1

Zleceniobiorca odmawia zawarcia Umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy w każdym czasie, jeżeli Zleceniodawca lub Nadawca naruszy niniejszy regulamin, w szczególności gdy:

1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminie świadczenia usług pocztowych;

2) zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej nie pozwala na jej bezpieczne przewiezienie albo naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę;

3) na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;

4) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3.2

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę lub Nadawcę postanowień 3.1, Zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości 500 PLN. Zapis nie stosuje się do konsumentów.

2. Zapłata kary, o której mowa w pkt. 1, nie pozbawia GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

3.3

1. Nadawcy przysługuje prawo odstąpienia lub zmiany adresata lub adresu na zasadach określonych w art. 18 ustawy Prawo pocztowe.

2. Jeżeli Zleceniodawcą jest konsument to przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że:

a)Zleceniobiorca za zgodą konsumenta rozpoczął wykonywanie usługi lub ją już wykonał;

b) usługa polega na przewozie rzeczy.

3. Koszty związane z odstąpieniem ponosi Nadawca.

§ 4. DOSTAWA

4.1

GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. dostarcza przesyłkę do adresata określonego w Dowodzie Nadania lub do innej osoby, która jest uprawniona do odbioru przesyłek ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2013r. Prawo pocztowe: przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego; osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej; osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca; kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

4.2

Odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem fakt doręczenia przesyłki z podaniem swojego nazwiska, daty i godziny doręczenia.

§ 5. PRZESYŁKA ZA POBRANIEM

5.1

GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem. Jeżeli nadawca zleci taką usługę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. pobierze w imieniu nadawcy kwotę określoną w Dowodzie Nadania.

5.2

Jeżeli GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. zlecono w Dowodzie Nadania, wypełnionym zgodnie z właściwymi wytycznymi, pobranie gotówki, GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. pobierze wyłącznie gotówkę.

5.3

W przypadku, gdy GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. pobierze gotówkę, GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. zapłaci nadawcy przelewem, w ciągu 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez nadawcę w Dowodzie Nadania.

5.4

W przypadku nieotrzymania przez nadawcę kwot należnych z tytułu przesyłki za pobraniem, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. na piśmie w terminie 30 dni od daty nadania odpowiedniej paczki.

5.5

Wskazanie kwoty pobrania nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności, w ust. 2.7 oraz 6.6 i z tego powodu, nie ma wpływu na odpowiedzialność GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. za szkody, straty lub z tytułu opóźnienia, utraty lub uszkodzenia dostarczanych towarów.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1

GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego z ograniczeniami przewidzianymi w art. 87 i następne ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe oraz niniejszego Regulaminu.

6.2

1. GREEN CAB TAXI SP. Z O.O., który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z Nadawcą odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

a. wskutek siły wyższej;

b. okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, w szczególności utrudnień drogowych i ruchu miejskiego;

c. opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki nastąpiło z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą Operatora, w tym także z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu,

d. ze względu, że przesyłka została błędnie lub nieczytelnie zaadresowana przez Nadawcę (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości, kodzie pocztowym Odbiorcy),

e. ze względu, że Adresat zmienił siedzibę/miejsce zamieszkania w trakcie wykonywania umowy świadczenia usługi pocztowej,

f. ze względu na to, że faktyczna zawartość przesyłki nie zgadza się z zawartością zadeklarowaną przez Nadawcę,

g. na skutek niewłaściwego opakowania przesyłki.

2. Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osobą, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się w jakiejkolwiek inny sposób do powstania szkody, straty lub opóźnienia paczki lub przesyłki, odpowiedzialność GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. z tego tytułu może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczynienia się.

6.3

Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku, gdy przesyłka zostanie utracona, tzn. przesyłka nie zostanie doręczona Odbiorcy w terminie 72 godzin od upływu gwarantowanego terminu wykonania usługi.

6.4

Usługa uznana będzie za nienależycie wykonaną w sytuacji, gdy przesyłka zostanie uszkodzona, dozna ubytku lub nie zostanie dostarczona w gwarantowanym terminie realizacji oraz w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6.5

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, zaleca się by ten fakt został zaznaczony przez Odbiorcę na liście przewozowym w obecności przedstawiciela GREEN CAB TAXI SP. Z O.O.. Odbiorca obowiązany jest do podania daty i godziny doręczenia przesyłki. Natomiast przedstawiciel GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. powinien jednocześnie wskazać przyczynę opóźnienia. Odbiorca nie traci prawa do złożenia reklamacji w przypadku nie wykonania opisanych czynności, ale okoliczność udowodnienia tego faktu spoczywa na osobie podnoszącej roszczenie.

6.6

Odpowiedzialność GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. dla przesyłek z zadeklarowaną wartością ograniczona jest do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż zadeklarowana wartość. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty 5.000 PLN. Jeżeli Nadawca zadeklaruje odpowiednią wartość przesyłki to powinna być ona zawarta w Dowodzie Nadania. Wymagane jest w takim wypadku uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Cenniku. Za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy.

§ 7. ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ

7.1

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie w wysokości określonej w art. 88 ust. 4 Prawa pocztowego:

a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,

b) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,

c) za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,

d) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie odpowiedzialności GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. oraz wysokości odszkodowania nie są korzystniejsze niż przepisy ustawy Prawo pocztowe.

7.2

Stosownie do art. 87 ust. 5 Prawa pocztowego ograniczenie wysokości odszkodowania przewidziane w ust. 7.1 nie znajduje zastosowania jeżeli niewykonania bądź nienależyte wykonania umowy:

– jest następstwem czynu niedozwolonego,

– nastąpiło z winy umyślnej operatora,

– jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.

7.3

6. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. Reklamację wniesioną po upływie wyżej wymienionych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

7.4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności w przypadku opóźnienia, zagubienia, uszkodzenia lub ubytku przesyłki Nadawcy lub Adresatowi (o ile Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi) przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację wnosi się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przepisach ustawy Prawo pocztowe oraz rozporządzenia właściwego ministra wydanego na podstawie art. 92 ust. 4 Prawa pocztowego w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

2. Reklamację zaleca się złożyć w terminie 30 dni od dnia nadania przesyłki w formie :

– pisemnej, doręczając ją na adres siedziby Operatora,

– elektronicznej na adres mailowy: info@green-cab.pl;

– ustnej do protokołu reklamacji;

– osobiście w każdej placówce GREEN CAB TAXI SP. Z O.O.

Możliwy termin wniesienia reklamacji wynika bezpośrednio z Art. 92 ust. 3 Prawa Pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego dalej „reklamującym”;

b. rodzaj reklamowanej przesyłki;

c. uzasadnienie reklamacji;

d. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania;

e. podpis reklamującego.

4. Do reklamacji należy dołączyć:

a. oryginał potwierdzenia nadania przesyłki;

b. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku przeniesienia uprawnień przez Nadawcę na Adresata;

c. protokół sporządzony w obecności przedstawiciela Operatora bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki – w przypadku istnienia widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki w chwili przyjęcia tej przesyłki;

d. protokół sporządzony w obecności przedstawiciela Operatora w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki – w przypadku ubytków lub uszkodzeń przesyłki niewidocznych przy przyjęciu przesyłki, ujawnionych dopiero po przyjęciu uszkodzonej przesyłki;

e. opakowanie uszkodzonej przesyłki,

5. Jeżeli reklamacja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 3 i 4, jednostka organizacyjna Operatora właściwa dla rozpatrywania reklamacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-prawnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu złożoną reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia Operatorowi reklamacji w formie wyszczególnionej w pkt. 7.4.2 Regulaminu

7. Termin, o którym mowa w pkt 6 nie obejmuje czasu wymaganego dla usunięcia braków formalno-prawnych, w rozumieniu pkt 5.

7.5

Po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. lub Ubezpieczyciel w imieniu GREEN CAB TAXI SP. Z O.O., powiadamia Reklamującego pisemnie lub mailowo o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

Powiadomienie zawiera w szczególności :

1) określenie sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz sposób i termin jej przekazania;

2) w przypadku nieuznania roszczeń w całości lub części – uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Odszkodowania przekazywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym w ciągu 7 dni uznania reklamacji.

7.6

W przypadku gdy w trakcie rozpatrywania reklamacji GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. uzna, że do prawidłowego jej rozpatrzenia konieczne jest uzupełnienie dokumentacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres tego uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienie braków w terminie GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. pozostawi reklamację bez rozpoznania. Terminu na uzupełnienie braków nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

7.7

W razie wystąpienia sporów wynikających z przedmiotowej umowy, Zleceniobiorca będzie starał się je rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadków sporu którego stroną jest konsument w formie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

7.8

Powyższy Regulamin został sporządzony przez GREEN CAB TAXI SP. Z O.O. i obowiązuje od 18 grudnia 2020r. do chwili wprowadzenia jego aktualizacji i jej publikacji, na stronie internetowej operatora pod adresem www.green-cab.pl